Thích ứng với những khó khăn dịch vụ

Nhóm mục tiêu: Nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng và tất cả nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để ứng phó với các thách thức dịch vụ và cách áp dụng vào nơi làm việc.

Thích ứng với những khó khăn dịch vụ

Phần 1: Nhận ra các tình huống có thể dẫn tới vấn đề tiềm ẩn trong môi trường dịch vụ

1.1 Các tình huống tiềm ẩn nguy cơ trong môi trường dịch vụ

1.2 Các kiểu tình huống tiềm ẩn trong môi trường dịch vụ

1.3 Những khó khăn về dịch vụ do các tình huống tiềm ẩn gây ra

Phần 2: Sử dụng quy trình phục hồi dịch vụ để đối phó với các thách thức theo hướng dẫn của tổ chức

2.1 Tầm quan trọng của việc thích ứng với khó khăn dịch vụ

2.2 Phục hồi dịch vụ

2.3 Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả

2.4 Các kỹ năng giao tiếp bằng lời

2.5 Các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ

2.6 Hướng dẫn của tổ chức nhằm thích ứng với các thách thức về dịch vụ

2.7 Quy trình phục hồi dịch vụ

2.8 Cách xử lý tình huống theo hướng dẫn của tổ chức

Phần 3: Báo cáo những khó khăn về dịch vụ chưa được giải quyết theo hướng dẫn của tổ chức

3.1 Báo cáo những khó khăn về dịch vụ chưa được xử lý

3.2 Các phương pháp, cách thức xử lý vấn đề hợp lý