Xprienz Việt Nam là công ty tư vấn quản lý có chuyên môn trong việc hỗ trợ vay vốn và sẵn sàng giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay thông qua đối tác, doanh nghiệp, ngân hàng và các mối quan hệ tại Singapore, Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Khoản vốn dành cho Bên đi vay sẽ được thực hiện thông qua các giao dịch Phát hành riêng lẻ (trái phiếu) để cung cấp khoản Vay theo yêu cầu.

Khoản Vay sẽ được thực hiện thông qua việc tạo ra Trái phiếu, hình thành nguồn vốn để giải ngân cho Bên Đi Vay theo điều khoản của Thỏa thuận riêng. Phương pháp này giúp giảm rủi ro cho cả nhà đầu tư và bên cung cấp Khoản Vay. Trái phiếu của Bên Đi Vay sẽ được hình thành và đăng ký bởi Bên Cho Vay trên Sàn giao dịch Chứng khoán Châu Âu, và việc quản lý sẽ được xử lý bởi công ty luật Châu Âu tại Vương quốc Anh hoặc Đại diện được bổ nhiệm và hướng dẫn bởi Bên Cho Vay. Giá trị trái phiếu cũng sẽ được quyết định bởi Bên Cho Vay.