Dịch vụ trước khai trương

Nhân Sự

  • Chuẩn bị lên lịch hướng dẫn quản lý và tuyển dụng, kế hoạch quản trị nhân sự, cơ cấu lương và lợi ích, sổ tay nhân sự của khách sạn về các chính sách và quy định.
  • Đào tạo cho tất cả các thành viên nhóm Quản lý và điều hành.
  • Nâng cấp kỹ năng liên tục cho nhân viên.

Quản Trị Hành Chính

  • Chuẩn bị Chính sách & Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của Khách sạn (SOP), chủ đầu tư có thể sử dụng để đào tạo liên tục.
  • Thực hiện cách tiếp cận hiệu quả để phát triển các SOP một cách đơn giản, hướng đến nhiệm vụ và dễ thực hiện.

Bán Hàng và Tiếp Thị

  • Chuẩn bị kế hoạch và hoạt động Bán hàng và Tiếp thị nhắm đến tất cả các nhóm khách hàng khác nhau.

Hoạt Động

  • Kiểm tra việc chạy thử trước khi khai trương.