Xây dựng hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp

Nhóm mục tiêu: Nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, Phòng Dịch vụ khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng và tất cả nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để xây dựng hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp và cách áp dụng vào nơi làm việc.

Xây dựng hình ảnh tích cực  và chuyên nghiệp

Phần 1: Hiểu rõ tầm quan trọng của hình ảnh và tính cách chuyên nghiệp của cá nhân đối với tổ chức

1.1  Ấn tượng ban đầu

1.2  Hình ảnh chuyên nghiệp

1.3  Tính cách

1.4  Tầm quan trọng của hình ảnh và tính cách chuyên nghiệp của cá nhân đối với tổ chức

Phần 2: Xây dựng hình ảnh và tính cách chuyên nghiệp theo hướng dẫn của tổ chức

2.1  Xây dựng hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp

2.2  Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tổ chức

2.3  Các hướng dẫn của tổ chức

Phần 3: Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả khi tương tác với khách hàng tại nơi làm việc

3.1       Các kiểu khách hàng

3.2       Giao tiếp

3.3       Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả

3.4       Rào cản đối với việc giao tiếp hiệu quả

3.5       Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả

3.6       Các tiêu chuẩn của tổ chức